صفحه اصلی > کتب و مقالات منتشر شده > مقالات ارائه شده در همایش ها 
يکشنبه ١٠ فروردين ١٣٩٩
منوی اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2279
 بازدید امروز : 26
 کل بازدید : 245863
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.4370
ساعت

    مقالات ارائه شده در كنگره هاي داخلي مركز تحقيقات علوم بهداشتي سال 1393

رديف

عنوان مقالات داخلي

نام ونام خانوادگي نويسندگان

عنوان همايش

محل وتاريخ برگزاري

1

بررسي شيوع اختلالات اسکلتي عضلاني و ارزيابي ريسک حمل دستي بار شاغلين به روش شاخص کليدي ( KIM ) در يک صنعت موکت سازي

دكتر مجيد معتمد زاد ه

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

2

تخمين بار فشاري تجمعي وارد بر کمر قاليبافان از طريق تکنيک اندازه گيري مستقيم پوسچرتنه و مشاهده مستقيم در طول يک شيفت کاري

دكتر مجيد معتمد زاده

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

3

بررسي ريسک فاکتورهاي اختلالات اسکلتي- عضلاني با استفاده از تکنيک LUBA در دندانپزشکان

دكتر مجيد معتمد زاده ودكتر رستم گلمحمدي

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

4

بررسي تأثير مداخلات ارگونوميکي بر اختلالات اسکلتي- عضلاني کارمندان- اداري

دكتر مجيد معتمد زاده ودكتر ايرج محمد فام

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

5

مطالعه ارتباط طراحي شغل، عملکرد و رضايت شغلي در کارکنان يک بانک دولتي

دكتر مجيد معتمد زاده ودكتر يداله حميدي

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

6

تعيين اثر مداخله ارگونومي بر کاهش ريسک فاکتورهاي بروز اختلالات اسکلتي عضلاني مرتبط با وظايف دستي با روش ManTRA

دكتر مجيد معتمد زاده ودكتر ايرج محمد فام

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

7

ارزيابي تناسب ابعاد آنتروپومتري دانش آموزان دختر ابتدايي با ابعاد ميز و نيمکت هاي موجود در مدارس شهر همدان در سال تحصيلي 93 - 1392

دكتر رستم گلمحمدي ودكتر رشيد حيدري مقدم

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

8

بررسي و تحليل عوامل موثر بر قابليت اطمينان انسان در اپراتورهاي اتاق کنترل يک مجتمع پتروشيمي

دكتر ايرج محمد فام

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

9

ارزيابي و ارائه طرح هاي بهينه سامانه روشنايي در کارگاه خدمات فني پالايشگاه چهارم گاز پارس جنوبي

دكتر محسن علي آبادي

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

10

تعيين کارايي افراد براساس فاکتورهاي موثر بر آناليز قابليت اطمينان انسان با استفاد از سيستم هوشمند استنتاج عصبي ـ فازي تطبيقي(ANFIS) در يک مجتمع پتروشيمي   

دكتر ايرج محمد فام

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

11

بررسي عملکرد حرارتي سامانه‌هاي گرمايش تابشي سقفي و تاثير آن بر سطح آسايش حرارتي کارگران در کارگاه‌هاي معمول صنعتي

دكتر محسن علي آبادي

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

12

مطالعه طيف تابشي، شاخص تجلي رنگ و دماي رنگ لامپ‏هاي فلورسنت فشرده متداول

دكتر محسن علي آبادي ودكتر رستم گلمحمدي

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

13

بررسي خستگي عضله تراپزيوس فوقاني ناشي از وظايف تکراري شغل قاليبافي، با روش بررسي همزمان دامنه و فرکانس سيگنالهاي الکترومايوگرافي

دكتر مجيد معتمد زاده ودكتر رشيد حيدري مقدم

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

14

ارزيابي آسايش صوتي بر مبناي شاخص زمان بازآوايي در سالن هاي ورزشي سرپوشيده دانشگا‌‌ه علوم پزشکي همدان

دكتر محسن علي آبادي ودكتر رستم گلمحمدي

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

15

بررسي قابليت سيليكا آئروژل سنتز شده از سيليكات سديم در جذب فنل از محيط هاي آبي

دكتر عليرضا رحماني

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

16

مقايسه كارايي حذف فورفورال از محلول هاي آبي با استفاده از بنتونيت اصلاح شده با سورفاكتانت كاتيوني وكربن فعال

دكتر مصطفي ليلي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

17

بررسي قابليت فرايند ازن /پرسولفات در تخريب غلظت بالاي تركيب دارويي سيپروفلوكساسين از پساب هاي صنعتي

دكتر عليرضا رحماني

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

18

بررسي كارايي آنيون پر سولفات فعال شده به روش الكتريكي در حذف دتر جنت آنيوني سديم دودسيل بنزن سولفانات از محيط هاي آبي

دكتر محمد رضا سمر قندي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

19

  مقايسه كارايي فرايند الكتروفنتون وفرايند فنتون در حذف كروم شش ظرفيتي در حضور سيانيد مداخله گر از محيط هاي آبي                               

دكتر عليرضا رحماني

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

20

بررسي كارايي فرايند اكسيداسيون الكترو شيميايي در حضور راديكال هاي آزاد پر سولفات در حذف آنتي بيوتيك سفترياكسون از محيط هاي آبي

دكتر محمد رضا سمر قندي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

21

كاربرد نانو لوله هاي كربني چند ديواره در حذف آنتي بيوتيك آموكسي سيلين از محيط هاي آبي

دكتر محمد تقي صمدي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

22

بررسي كارايي نانو رس اصلاح شده با سورفكانت كاتيوني در حذف 4 - كلروفنل از محيط هاي آبي

دكتر عليرضا رحماني

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

23

فرآيند همزمان اكسيداسيون پيشرفته الكتروشيميايي / پرسولفات در تخريب رنگ اسيد بلو 113 از محيط هاي آبي

دكتر عليرضا رحماني

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

24

بررسي كارايي فزآيند الكتروفنتون والكتروكواگولاسيون با الكترودهاي آهن در حذف رنگ اسيد بلك 1 از محيط هاي آبي

دكتر عليرضا رحماني

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

25

بررسي كارايي فرايند ازن زني / پرسولفات در حذف فورفورال از محيط هاي آبي

دكتر عليرضا رحماني

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

26

بررسي كارايي فرايند تلفيقي uv/tio2/H2o2 در حذف BTEX از محيط هاي آبي

دكتر محمد رضا سمر قندي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

27

طراحي آزمايش و كاربرد روش تاگوچي در حذف فورفورال از فاضلاب صنعتي با فرايند انعقاد الكتريكي

دكتر مصطفي ليلي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

28

استفاده از يك سيستم ساده و كاربردي در تصفيه فاضلاب واحدهاي كوچك چرم سازي به روش الكترو شيمي سبز بهينه سازي پارامتري هاي بهره برداري ومطالعات ولتامتري

دكتر عليرضا رحماني

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

29

بررسي كارايي فرايند اكسيداسيون سونوشيميايي در حذف رنگ آزو اسيد بلك 1 در حضور افزودني هاي از محيط آبي

دكتر عليرضا رحماني

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

30

بررسي كارايي فرآيند الكترو / پرسولفات با استفاده از الكترود اهن جهت حذف فورفورال از محيط هاي آبي

دكتر محمد رضا سمر قندي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

31

مقايسه كارايي فرايند هاي فنتون هتروژن وجذب سطحي با استفاده از نانو كامپوزيت مگنتيت جهت حذف آنتي بيوتيك سيپروفلوكساسين از محيط هاي آبي

دكتر محمد تقي صمدي ودكتر رضا شكوهي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

32

مقايسه كارايي خاك رس اصلح شده وخاك مارن آهكي جهت جذب فلورايد از محيط هاي آبي

دكتر محمد تقي صمدي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

33

بررسي كارايي نانو لوله هاي كربني چند ديواره در حذف سيپروفلوكساسين از محيط هاي آبي

دكتر محمد تقي صمدي ودكتر رضا شكوهي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

34

كاربرد گل قرمز فعال شده در حذف فلورايد از محلول هاي ابي

دكتر رضا شكوهي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

35

مقايسه كارايي منعقد كننده هاي آلوم كلروفريك وپلي آلومينيم كلرايد در حذف فلورايد از آب

دكتر محمد تقي صمدي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

36

حذف بيس فنل A از محيط هاي آّبي توسط نانو لوله هاي كربني چند جداره بررسي ايزوترم هاي جذب ومدل سينتيكي واكنش

دكتر محمد تقي صمدي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

37

بررسي كارايي راديكال پر سولفات فعال شده با مولكول ازن در حذف دتر جنت آنيوني دودسيل بنزن سولفات از پساب هاي سنتتيك

دكتر محمد رضا سمر قندي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

38

بررسي كارايي فرايند الكتروازوناسيون در تجزيه دتر جنت آنيوني سديم دود سيل بنزن سولفانات از محيط آبي

دكتر محمد رضا سمر قندي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

39

مدلسازي حذف فلورايد از آب آشاميدني با استفاده از آلوميناي فعال آلوميناي فعال پوشش داده شده با اكسيد منگنز وآلوميناي فعال پوشش داده شده با اكسيد اهن

دكتر عليرضا رحماني

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

40

سنتز نانو ذرات اكسيد روي وكارايي نانو ذرات توليدي در تجزيه فتوكاتاليستي سورفاكتانت آنيوني سديم دود سيل سولفات از محيط هاي آبي

دكتر عليرضا رحماني ومحمد تقي صمدي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

41

جدا سازي وشناسايي ميكروارگانيزم هاي گوگرد خوار از لجن تصفيه خانه فاضلاب پالايشگاه نفت تهران

دكتر رضا شكوهي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

42

تعيين ميزان مواجهه محيطي با تركيبات BTEX به عنوان شاخص مواد آلي فرار خطرناك در سفره خانه هاي سنتي شهر همدان در سال 1392

دكتر محمد رضا سمر قندي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

43

مقايسه ميزان تابش غير يونساز نمايشگر هاي كريستال مايع با نمايشگرهاي معمولي در دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال 1392

دكتر محمد تقي صمدي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

44

شناسايي وتعيين آستانه تحمل باكتري هاي مقاوم به كروم در خاك هاي پذيرنده پساب شهرك هاي صنعتي همدان

دكتر عليرضا رحماني ومحمد تقي صمدي

هفدهمين همايش ملي بهداشت محيط

دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

17و18 دي ماه 93

 

45

توليد كربن فعال از چوب سپيدار وبررسي كارايي آن جهت حذف رنگ اسيد رد 18 از محيط آبي مطالعات سينتيكي وتعادلي

دكتر رضا شكوهي

كنگره آب و آب خيز داري

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

29و30 بهمن 93

 

46

سنتز مهره هاي مغناطيسي آلژينت سديم وارزيابي كارايي آن جهت حذف رنگ اسيدسيانين 5 آر از محيط ابي

دكتر رضا شكوهي

كنگره آب و آب خيز داري

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

29و30 بهمن 93

 

47

ارزيابي ريسک فاکتورهاي آسيب هاي اسکلتي عضلاني با استفاده از روش ART درکارخانه کنترل گاز اکباتان

دكتر مجيد معتمد زاده

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

48

ارزيابي روشنايي داخلي مدارس دخترانه شهر همدان

دكتررستم گلمحمدي

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

49

اندازه گيري فرهنگ ارگونومي و بررسي ارتباط آن با متغيرهاي دموگرافيکي در يکي از صنايع همدان در سال 1392

دكتر مجيد معتمد زاده

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

50

برنامه ارتقاء سيستم نظارتي ارزيابي¬ها و بهسازي¬هاي ارگونوميكي در محيط¬هاي كاري

دكتر عبدالرحمان بهرامي

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

51

بررسي تاثير برانکارد ارگونوميکي برکاهش عـوارض اسکلتي - عضلاني پرسنل در بيمارستان آيت ا... عليمراديان نهـاوند

دكتر مجيد معتمد زاده ودكتر رستم گلمحمدي

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

52

بررسي ارتباط بين درد و ناراحتي با مرخصي استعلاجي در صنعت خودروسازي

دكتر مجيد معتمد زاده ودكتر رستم گلمحمدي

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

53

مداخلات ارگونومي در صنعت کشتارگاه طيور و بررسي اثربخشي با روش شاخص کليدي (KIM)

دكتر مجيد معتمد زاده

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

54

بررسي رابطه مشارکت و استرس ادراک شده در بين کارکنان بهداشتي مراکز بهداشت و درمان شهر همدان

دكتر يداله حميدي

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

55

مطالعه تابش‏هاي طيف الکترومغناطيس در لامپ‏هاي فلورسنت فشرده متداول

دكتر رستم گلمحمدي

نخستين همايش دو سالانه ارگونومي

دانشگاه علوم پزشكي همدان

23و24 مهر 93

 

56

Factors associated with regular physical activity among female employees in Hamadan Medical sciences university Applying BASNEFmodel

دكتر سيد محمد مهدي هزاوه ئي

The national congress of women health

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

14, 15 February

 

57

Agreen analytical technique based on nano -sorbent coated soild phase microextraction for sampling and analysis of halothane in air

دكتر فرشيد قرباني شهنا

Asian N ano Forum Conference

kish Island , IR iran

8-11 march

 

58

solid phas microextraction coated with anovel nano composite fiber for sam pling and analysis of bis (chloromethly ) ether in air

دكتر فرشيد قرباني شهنا

Asian N ano Forum Conference

kish Island , IR iran

8-11 march

 

59

حذف هيدروكربن هاي آلي فرار هوا توسط سيستم هيبريدي پلاسما- كاتاليست

دكتر فرشيد قرباني شهنا

دومين همايش ملي آلودگي هاي محيط زيست وتوسعه پايدار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

19 اسفند 93

 

مقالات ارائه شده در كنگره هاي داخلي 1392

 

 

بازگشت

پیوندها
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]